با ما تماس بگیرید: 66642089---66642769 - ایمیل parsabniye@gmail.com
شعار یا پیوندی وارد کنید.

Styled Tables.

Show your Data with Style

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Item #1 Description Subtotal: $۱٫۰۰
Item #2 Description Discount: $۲٫۰۰
Item #3 Description Shipping: $۳٫۰۰
Item #4 Description Tax: $۴٫۰۰
All Items Description Your Total: $۱۰٫۰۰
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Item #1 Description Subtotal: $۱٫۰۰
Item #2 Description Discount: $۲٫۰۰
Item #3 Description Shipping: $۳٫۰۰
Item #4 Description Tax: $۴٫۰۰
All Items Description Your Total: $۱۰٫۰۰
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Item #1 Description Subtotal: $۱٫۰۰
Item #2 Description Discount: $۲٫۰۰
Item #3 Description Shipping: $۳٫۰۰
Item #4 Description Tax: $۴٫۰۰
All Items Description Your Total: $۱۰٫۰۰

Get The Code

[custom_table style="1"]
<table width="100%">
&#۹;<thead>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<th>Column 1</th>
&#۹;&#۹;&#۹;<th>Column 2</th>
&#۹;&#۹;&#۹;<th>Column 3</th>
&#۹;&#۹;&#۹;<th>Column 4</th>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;</thead>
&#۹;<tbody>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Item #1</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Description</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Subtotal:</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>$1.00</td>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Item #2</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Description</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Discount:</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>$2.00</td>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Item #3</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Description</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Shipping:</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>$3.00</td>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Item #4</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Description</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>Tax:</td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td>$4.00</td>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;&#۹;<tr>
&#۹;&#۹;&#۹;<td><strong>All Items</strong></td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td><strong>Description</strong></td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td><strong>Your Total:</strong></td>
&#۹;&#۹;&#۹;<td><strong>$10.00</strong></td>
&#۹;&#۹;</tr>
&#۹;</tbody>
</table>
[/custom_table]
برگشت به بالا
پارس ابنیه