مواد اولیه پلی اتیلن

مواداولیه‌ جهت تولید لوله های آبرسانی، گازرسانی، آبیاری و فاضلابی باید از خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، نوری ، شیمیایی و جوی بسیار بالایی برخوردار بوده و باید با الزامات استاندارد های INSO 14427-1 و ISO 8779 و IN 15551-1 و IGS-M-PL-014-01(2) مطابقت کامل داشته باشد. مواد اولیه براساس حداقل‌ استحکام‌ لازم((MRS) استحکام هیدرو استاتیکی در دمای مرجع‌ ۲۰ درجه‌ سلسیوس و ۵۰ سال‌ فشار هیدرواستاتیک) بشرح جدول ذیل دسته بندی میگردد.

دسته‌ بندی‌ مواد اولیه‌ حداقل استحکام لازم (MRS MPa) حداقل ضریب ایمنی برای لوله های آب حداقل ضریب ایمنی برای لوله های گاز تنش طرح لوله های آب MPa تنش طرح لوله های گاز MPa
PE 32 ۳٫۲ ۱٫۲۵ ۲٫۵
PE 40 ۴ ۱٫۲۵ ۳٫۲
PE 80 ۸ ۱٫۲۵ ۲ ۶٫۳ ۴٫۰
PE 100 ۱۰ ۱٫۲۵ ۲ ۸٫۰ ۵٫۰

مواد اولیه مورد نیاز این شرکت PE100 و PE80 می باشد که از شرکت های معتبر داخلی و خارجی تأمین می گردد.