لوله و اتصالات تک ستاره(پولیکا)

مقاومت در برابر خوردگی لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا):

لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا) نارسانای جریان الکتریکی هستند و در برابر واکنش های الکتروشیمیایی ناشی از اسیدها، بازها و نمک ها که منجر به خوردگی در فلزات می شوند، مقاوم هستند. این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا)وجود دارد. در نتیجه، استفاده از لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا)در کاربردهایی که در آن خاک مهاجم وجود دارد، بسیار به صرفه است.

مقاومت شیمیایی بالا: لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا)

لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا) در برابر بسیاری از الکل ها، روغن ها و مواد نفتی غیرآروماتیک مقاوم است.  لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا) لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا)همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها مقاوم است. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله های U-PVCکاملاً در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب مقاوم هستند. مسئله ی مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشد و یا از لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان(پولیکا)برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود.